Danmarks Termografiske Selskab APS (”DTS”), er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvil­ket bl.a. betyder at DTS, er forpligtet til at oplyse dig om hvilke af dine personoplys­ninger DTS behandler samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIGE

Danmarks Termografiske Selskab APS, Gershøjvej 67A, 4070 Kirke Hyllinge.

Telefon 46 32 50 33, e-mail webmaster@dts-aps.dk

CVR.nr.: 25976401

2. PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

I forbindelse med at DTS skal udføre opgaver for dig, har vi i nødvendigt omfang behov for at behandle dine personoplysninger og opbevare følgende kategorier af  oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Kontonummer

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelses­loven og databeskyttelsesforordningen (GDPR).

DTS behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som DTS har i at behandle og opbevare kunde- og   samarbejdspartnerdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne servicere dig, som   kunde eller deltage i samarbejdet.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af DTS, medmindre anden brug følger af kundefor­holdets eller samarbejdets karakter.

I forbindelse med oprettelse i vores IT-systemer, vil dine oplysninger blive videregi­vet til IT-Forum, som udbyder og hoster vores IT-systemer.

Dine oplysninger vil endvidere blive videregivet til Microsoft, der udbyder vores Office 365 løsning.

Derudover kan dine personoplysninger blive videregivet til Birkelund & Schouby Data ApS, der supporterer DTS’s økonomisystem.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer DTS har registreret om dig. Ønsker du dette, udleverer DTS en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor DTS ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i DTS, eller (3) begrænsning af behandling af de registre­rede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du henvende dig til webmaster@dts-aps.dk.

5. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING

Er du kunde hos DTS, vil dine personoplysningerne blive slettet 3 år efter, at vi senest har haft kontakt med dig.

Er du samarbejdspartner med DTS, vil dine personoplysninger blive slettet senest 5 år efter samarbejdet er ophørt.

7. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.